Fascynujący Świat

              Nauki i Technologii

O NAS

Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA

powstała we wrześniu 2000 roku i jest jedyną w Opolu

prywatną szkołą podstawową.

 

Od początku istnienia głównym celem naszej działalności jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do bezpiecznego i kreatywnego rozwoju z poszanowaniem zasad tradycyjnego wychowania. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do  kontynuowania nauki w wybranych szkołach ponadpodstawowych, bez trudu zdają egzaminy językowe oraz są przyzwyczajeni do samodzielnej i systematycznej nauki.

 

Uczymy i wychowujemy człowieka na miarę XXI wieku

CERTYFIKATY

I WYRÓŻNIENIA

 • CERTYFIKAT EUROPEAN LANGUAGE LABEL
  Europejski certyfikat jakości w edukacji językowej
  - Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych

 

 • CERTYFIKAT - CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT EXAM  PREPARATION CENTRE 
  Certyfikat Centrum Przygotowawczego do egzaminu Cambridge English

 

 

CERTYFIKATY O RANDZE OGÓLNOPOLSKIEJ

Certyfikaty za realizowane i ukończone projekty ogólnopolskie

 • Szkoła gotowa na TiK
 • Miejsce wolne od nienawiści
 • Szkoła Tolerancji
 • Szkoła Łowców Talentów
 • WF z klasą
 • Wirtualna Akademia Astronomii - Internetowy odkrywca światów
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka
 • National Geographic - Odkrywca
 • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
 • Mistrzowie Kodowania
 • Eko - Odkrywcy

 

TYTUŁY PRZYZNANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

w uznaniu działalności na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz

wielokierunkowej aktywności sportowej

 • SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
 • SZKOŁA W RUCHU

 

RANKINGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Centralna Komisja Egzaminacyjna (lata 2003-2016)

 • Zawsze pierwsze miejsce wśród opolskich szkół podstawowych
 • Rok 2015 - uzyskanie trzeciego miejsca w Polsce w rankingu szkół podstawowych
 • Rok 2016 – w pierwszej dziesiątce w Polsce w rankingu szkół podstawowych

DZIAŁALNOŚĆ

EDUKACYJNA

 

W działalności edukacyjnej najważniejszym naszym celem jest kształtowanie u ucznia gotowości do uczenia się przez dociekanie naukowe

i poszukiwanie przez dziecko własnych rozwiązań.

DZIAŁALNOŚĆ

WYCHOWAWCZA

 

To niezmiernie ważna strona naszej pracy, której poświęcamy bardzo dużo czasu i energii. Wychowując naszych uczniów staramy się kształtować i wzmacniać pozytywne cechy charakteru

DZIAŁALNOŚĆ

OPIEKUŃCZA

 

Dziecko w Naszej Szkole przebywa stale pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry, a warunki

lokalowe gwarantują mu bezpieczeństwo

oraz komfort.

DZIAŁALNOSĆ

EDUKACYJNA

W działalności edukacyjnej najważniejszym naszym celem jest kształtowanie u ucznia gotowości do uczenia się przez dociekanie naukowe i poszukiwanie przez dziecko własnych rozwiązań  - wg maksymy Konfucjusza:

 

 

Powiedz mi a zapomnę.

Pokaż mi a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić - a zrozumiem...

 

 

 

 

      W nauczaniu nastawiamy się na:

 

 • indywidualizację podejścia do ucznia
 • realizację treści programowych wg programów autorskich i innowacji
 • opracowywanie i wdrażanie wewnątrzszkolnych projektów edukacyjnych
 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań ucznia
 • wyposażenie ucznia w umiejętności sprawnego posługiwania się wiedzą
 • doświadczalne poznanie świata poprzez dociekanie naukowe i eksperymentowanie
 • skuteczne komunikowanie się w języku obcym
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • udział w zewnętrznych projektach edukacyjnych

DZIAŁALNOSĆ

WYCHOWAWCZA

Działalność wychowawcza

- to niezmiernie ważna strona naszej pracy, której poświęcamy bardzo dużo czasu i energii.

 

Wychowując naszych uczniów staramy się:

 

 • kształtować i wzmacniać pozytywne cechy charakteru
 • zwracać uwagę na kulturę osobistą, właściwe zachowanie w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych
 • wyposażyć ucznia w umiejętność pracy i funkcjonowania w grupie
 • wzmacniać empatię, wrażliwość oraz asertywność w różnych sytuacjach życiowych
 • uczulać na zagrożenia cywilizacyjne, wzmacniać czujność oraz troskę o własne bezpieczeństwo
 • nauczyć dziecko radzenia sobie ze stresem, drobnymi problemami oraz tremą – np.: w trakcie wystąpień publicznych czy autoprezenatcji

 

Z dużym powodzeniem realizujemy również bardzo istotny cel wychowawczy zawarty w maksymie:

UCZYMY POMAGAĆ - stąd w szkole wiele programów nastawionych na pomoc innym.

DZIAŁALNOSĆ

OPIEKUŃCZA

Szeroko rozumiana działalność opiekuńcza szkoły opiera się na założeniu, że podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest zapewnienie mu  poczucia bezpieczeństwa. Dziecko w Naszej Szkole przebywa stale pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry, a warunki lokalowe gwarantują mu bezpieczeństwo oraz komfort.

 

Szkoła zapewnia opiekę w godzinach 7.00 – 17.00

 

 • budynek zamykany jest na domofon z kamerą i systemem kodującym
 • korytarze i szatnie objęte są systemem monitoringu

 

Budynek podzielony jest na dwie części:

ŚWIAT MALUCHA – odrębne skrzydło  dostosowane do potrzeb dzieci w wieku młodszoszkolnym, przeznaczone

dla uczniów klas I-II.

STREFA UCZNIA – wyodrębniona część dla uczniów klas III-VI, odpowiednio wyposażona, dostosowana do systemu klasowo-lekcyjnego.

 

 • każda grupa wiekowa ma do dyspozycji oddzielną szatnię
 • każde dziecko posiada w klasie osobna szafkę na przechowywanie swoich rzeczy
 • uczniowie klas młodszych i starszych mają oddzielne, nowoczesne sale komputerowe z oprogramowaniem dostosowanym do wieku i umiejętności dzieci, zapewniające bezpieczeństwo pracy z komputerem oraz wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • szkoła zapewnia zdrowe i odpowiednio zbilansowane śniadania i obiady – przygotowywane na miejscu,
  w szkolnej stołówce
 • w  pomieszczeniu jadalni każde dziecko – niezależnie czy korzysta z dań przygotowywanych w szkole czy też nie – może w trakcie śniadania i obiadu usiąść razem z innymi przy stole i w kulturalnych warunkach spożyć swój posiłek
 • do dyspozycji dzieci przez cały czas pobytu w szkole jest napój (niegazowana woda mineralna lub woda
  z sokiem)
 • funkcjonuje Owocowa Chatka oferująca warzywa, owoce i zdrowe napoje
 • na zajęcia odbywające poza terenem szkoły dzieci przewożone są szkolnym busem pod opieką nauczyciela
 • zajęcia opiekuńcze po zajęciach ujętych w planie lekcji  (zajęcia świetlicowe) prowadzone są w małych zespołach, w poszczególnych grupach wiekowych

DOKUMENTY

PROGRAMOWE

STATUT

 

STATUT Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” w Opolu reguluje podstawowe zagadnienia funkcjonowania szkoły. Określa cele i zadania Szkoły, organizację nauczania i wychowania, zasady przyjmowania
i skreślnia z listy uczniów; uściśla prawa i obowiązki poszczególnych elementów społeczności szkolnej oraz porusza inne zagadnienia niezbędne w prawidłowym realizowaniu zadań Szkoły.

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” w Opolu nakreśla podstawowe kierunki procesu wychowania w Szkole, usankcjonowane prawnie w dokumentach o charakterze ogólnym. Podaje podstawowe warunki procesu wychowawczego,określa misję Szkoły, cele wychowawcze oraz główne płaszczyzny działań wychowawczych. Formuuje zadania i główne metody pracy wychowawczej a także nakreśla wizję nauczyciela i ucznia (absolwenta) szkoły.

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” w Opolu stanowi rozszerzenie Programu Wychowawczego, w zakresie usystematyzowania działań o charakterze profilaktycznym. Zawiera opis działań podejmowanych w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza nią, kształtowania właściwych postaw społecznych, wdrożenia do zdrowego stylu życia, zapobiegania przemocy i agresji oraz profilaktyki uzależnień.

 

 

WSO

 

WO czyli dokument pod nazwą: „Wenątrzszkolne ocenianie i kontrolowanie osiągnięć uczniów oraz zasady ustalania oceny z zachowania” jest załącznikiem do STATUTU regulującym w sposób szczegółowy zasady oceniania postępów w nauce oraz ustalania oceny z zachowania. Określa warunki klasyfikowania i promowania uczniów oraz przebieg egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

 

 

REGULAMIN SZKOŁY

 

REGULAMIN  Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” w Opolu, stanowi załącznik do Statutu. Określa szczegółowo organizację pracy szkoły; zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach; wyposażenie, wygląd
i ubiór szkolny ucznia oraz przepisy porządkowe obowiązujace na terenie szkoly.

 

Wszystkie dokumenty programowe Naszej Szkoły są udostępniane do wglądu Rodzicom Uczniów w sekretariacie.