ROK SZKOLNY 2017/18 - OFERTA PROGRAMOWA

Informacje wstępne

 

Drodzy Rodzice – przekazujemy garść informacji dotyczących zmian związanych
z wprowadzaniem Reformy oświaty od 1 września 2017 roku. Będziemy na bieżąco uzupełniać niniejszą stronę – w miarę pojawiania się szczegółów na stronie MEN oraz zaawansowania prac nad organizacją przyszłego roku szkolnego w Naszej Szkole.

 

ZMIANY PROGRAMOWE WYNIKAJĄCE Z NOWYCH PRZEPISÓW

 

Rok szkolny 2017/18 wprowadza zmiany programowe - zgodnie z założeniami reformy oświatowej w klasach: pierwszej, czwartej oraz siódmej. Zmiany te dotyczą głównie nowych uregulowań prawnych - w tym nowych rozporządzeń dotyczących podstaw programowych kształcenia ogólnego oraz ramowego planu nauczania.

Nowa podstawa programowa jest dostosowana do wprowadzanej struktury szkolnictwa

w Polsce, z przeznaczeniem do realizacji w trakcie ośmiu lat nauki w szkole podstawowej,

w dwóch etapach:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna;

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII.

 

Klasa pierwsza oraz czwarta - płynnie wkroczyła w nową podstawę programową - bowiem dopiero rozpoczyna swój etap edukacyjny. Klasy: druga, trzecia, piata oraz szósta w roku szkolnym 2017/18 realizują dotychczasową podstawę programową, więc dla uczniów tych klas tak naprawdę niewiele się zmieniło. Zmiany programowe nie będą ich dotyczyły do momentu, rozpoczęcia nowego etapu edukacyjnego lub rozpoczęcia nauki w klasie siódmej.

 

 

KLASA SIÓDMA – ROK SZKOLNY 2017/18

 

Uczniowie Naszej Szkoły, którzy od 1 września 2017 roku uczęszczają do klasy siódmej realizują treści do tej pory ujęte w podstawie programowej dla gimnazjum.  Właśnie
dla tych uczniów reforma wprowadziła najwięcej zmian.

 

Pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej za dwa lata - w roku szkolnym 2019/20, będą starali się o przyjęcie do nowych, pod względem programowym, czteroletnich liceów lub pięcioletnich techników. Do tego czasu w ofercie opolskich szkół ponadpodstawowych (liceów i techników) nastąpi wiele zmian, których na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Z pewnością pojawią się nowe placówki, z zupełnie nową ofertą programową. W związku z tym dopiero pod koniec 2018 roku - poznamy szczegółowe warunki rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych, w tym do wiodących w Opolu, dobrych liceów i techników.

 Warunki rekrutacji dla dzieci, które będą pierwszym rocznikiem objętym zmianą strukturalną, są sprawą kluczową w planowaniu dalszej edukacji.  Jako dyrekcja Szkoły stoimy na stanowisku, że należy przewidzieć wiele rozwiązań, aby ułatwić naszym absolwentom wybór preferowanej przez nich szkoły. Na chwilę obecną wiadomo, że podstawą rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, w której liczba kandydatów jest większa niż miejsc w oddziałach
(a taka sytuacja będzie  w większości opolskich szkół ponadpodstawowych) będą kryteria zawarte w Ustawie Prawo oświatowe w Art. 134.

Art. 134 ust 2:  W przypadku większej liczby kandydatów ( … ) niż liczba wolnych miejsc
w szkole ( … ) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły ( … )

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, (… )

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadpodstawowej,  oprócz w/w kryteriów będzie brany pod uwagę dodatkowo wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły ponadpodstawowej oraz wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka obcego nowożytnego, który stanowi drugi język nauczania w szkole (reguluje to Art. 140 Ustawy Prawo oświatowe).

 

Należy również pamiętać, że laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranych klas w szkołach ponadpodstawowych. Będą liczyć się tytuły laureata uzyskane w latach 2016/17, 2017/18 oraz 2018/19.

Pragniemy w jak najlepszy sposób przygotować naszych pierwszych absolwentów do dalszej edukacji. Mamy na to dwa lata szkolne… Nasza praca jest wobec tego nastawiona na:

jak najlepsze przygotowanie wszystkich uczniów do egzaminu ósmoklasisty;

przygotowanie uczniów do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych,

dla dzieci, które będą ubiegały się o przyjęcie do klas dwujęzycznych (z językiem angielskim lub językiem niemieckim);

poszerzanie wiadomości podczas zajęć fakultatywnych z przedmiotów, które mogą być wiodące w przyszłych klasach profilowanych;

pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym, w kierunku przygotowania do udziału

w wojewódzkim konkursie przedmiotowym..