INFORMACJE

DLA RODZICÓW

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE - PORADNIA

 

Obserwacja postępów naszych uczniów i wspieranie ich prawidłowego rozwoju jest dla Nas niezmiernie ważną kwestią. Aby zapewnić jak najlepsze warunki do wspomagania ucznia potrzebna jest współpraca rodziców oraz nauczycieli ze specjalistami: psychologiem, logopedą i pedagogiem, na zasadzie bieżącej  dogodnej dostępności do poradnictwa
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W Naszej Szkole funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego, zapewniający możliwość doraźnej oraz systematycznej pomocy specjalistów we wszelkich sprawach dotyczących rozwoju dziecka.

 

Nasi specjaliści:

LOGOPEDA – Aneta Kańtoch

- wszechstronne wykształcenie pedagogiczne oraz logopedyczne uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Opolskim oraz  Akademii Medycznej. Jest kwalifikowanym logopedą oraz neurologopedą klinicznym. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich, stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych kursach, warsztatach i szkoleniach. Posiada duże doświadczenie w pracy terapeutycznej i logopedycznej oraz uprawnienia do pracy z dzieckiem zdrowym (w normie intelektualnej), jak i z dzieckiem z zaburzeniami lub trudnościami

w nauce.

 

 

PEDAGOG – Aleksandra Duniewicz

- dyplomowany pedagog, socjoterapeutka, trenerka technik pamięciowych, doradca zawodowy,  doradca ds. programów edukacyjnych oraz specjalistka w dziedzinie alternatywnych metod kształcenia.  Posiada ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadzi wszechstronne doradztwo pedagogiczne oraz szeroką gamę zajęć z zakresu profilaktyki niepowodzeń szkolnych. Stosując niekonwencjonalne metody pracy pomaga zarówno przezwyciężyć trudności w nauce, jak i rozwinąć potencjał każdego dziecka. Zajmuje się również poradnictwem zawodowym, pozwala młodym ludziom w doborze dalszego kierunku kształcenia zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami.

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY – Teresa Dzierżanowska

- specjalistka w zakresie pracy wyrównawczej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
z dziećmi przejawiającymi trudności w nauce, w tym problemy o podłożu dyslektycznym.  Posiada bardzo bogate doświadczenie oraz wiedzę i intuicję pedagogiczną. Pomaga skutecznie, jednocześnie dopingując ucznia do mozolnej i systematycznej pracy.