PROJEKTY UNIJNE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA

realizuje projekt pn. „Laboratorium inspiracji – FabLaby edukacyjne – zintegrowany program wielokierunkowej stymulacji uczniów w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwijanie zainteresowań poprzez działania oparte na metodach aktywizujących
z wykorzystaniem TIK" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Priorytet IX

Wysoka jakość edukacji

Działanie 9.1

Rozwój edukacji

Poddziałanie 9.1.2

Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji uniwersalnych, kluczowych i informatycznych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 310 uczniów (144K) oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 30 nauczycieli (25K), zamieszkujących
w rozumieniu KC teren AO.

 

Rezultaty projektu:

  • wzrost kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli,
  • wzrost kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,
  • zwiększenie dostępności do dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

wartość projektu: 668 625,00

wkład Funduszy Europejskich: 635 193,75