INFORMACJE

DLA RODZICÓW

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 

Na poczatku roku szkolnego 2013/14 w Naszej Szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnetrzna czyli praktyczne badanie oceniające stopień spełniania wymagań ujętych

w Rozporzadzeniu o nadzorze pedagogicznym. Pracę szkoły obserwowało i diagnozowało dwoje wizytatorów z Opolskiego Kuratorium Oświaty. Były przeprowadzone rozmowy,wywiady i ankiety z kadrą pedagogiczną oraz uczniami i rodzicami. Wizytatorzy uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, zapoznawali się z organizacją pracy szkoły, wynikami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz ofertą placówki. Z ewaluacji został sporządzony raport, w którym zawarte zostały spostrzeżenia wizytatorów oraz wyniki przeprowadzonych badań.

 

Z radością przekazujemy Państwu informację, że Nasza Szkoła we wszystkich badanych zakresach uzyskała najwyższy stopień spełniania wymagań czyli -"A".