REKRUTACJA

WARUNKI REKRUTACJI

Przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”

przebiega w następujących etapach:

 

 

1. Wypełnienie przez Rodziców „Karty Zgłoszenia„ w szkole na spotkaniu indywidualnym lub wstępne zgłoszenie dziecka za pośrednictwem poczty elektronicznej / FORMULARZ ZGŁOSZENIA

2. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły

3. Wpłata wpisowego (gwarancja przyjęcia dziecka)

4. Podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na dany rok szkolny

 

Przyjęcie dziecka do klas I – VII w trakcie roku szkolnego oraz przyjęcie dziecka z innej szkoły do klas II-VII jest możliwe wyłącznie w przypadku istnienia wolnych miejsc w danym oddziale oraz po spełnieniu następujących warunków:

1) przeprowadzenie rozmowy z rodzicami dziecka wyjaśniającej przyczyny przeniesienia dziecka z innej Szkoły;

2) przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem  oraz przystąpienie przez dziecko do testu w formie

pisemnej mającego na celu określenie dojrzałości szkolnej , predyspozycji psychologiczno – pedagogicznych dziecka oraz poziomu opanowania podstawowych treści z języka polskiego oraz matematyki;

3) przeprowadzenie krótkiej rozmowy z dzieckiem w języku angielskim, mającej na celu określenie poziomu komunikacyjnego;

4) uzyskanie z pisemnego testu, o którym mowa w punkcie 2, wyniku w wysokości przynajmniej 80% .

 

Szkoła przyjmuje uczniów do klasy VIII jedynie po spełnieniu wymagań określonych przez

dyrekcję, uwzględniających wyniki nauczania, poziom opanowania języka angielskiego,

poziom opanowania drugiego języka obcego obowiązkowego w danym oddziale oraz

dotychczasowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego ucznia. Przyjęcie może

nastąpić wyłącznie w przypadku istnienia wolnych miejsc w oddziale.