Rekrutacja

WARUNKI REKRUTACJI

PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

Przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” przebiega zgodnie z regulaminem rekrutacji na dany rok szkolny i składa się z kilku etapów rekrutacyjnych:

 1. Wypełnienie przez Rodziców i dostarczenie osobiste „Karty Zgłoszenia” lub wstępne zgłoszenie dziecka za pośrednictwem poczty elektronicznej / FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 2. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły, wypełnienie przez Rodziców ankiety rekrutacyjnej
 3. Diagnoza gotowości szkolnej przeprowadzona przez wskazaną przez Szkołę poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 4. Udział dziecka w zajęciach grupowych
 5. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia na listę uczniów klasy pierwszej:
 • Podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na dany rok szkolny
 • Wpłata wpisowego  wraz z wyprawką

Rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w danym roku szkolnym dokonuje Dyrekcja Szkoły na podstawie analizy ankiety rekrutacyjnej, spostrzeżeń z zajęć grupowych oraz wyników badania gotowości szkolnej. W sytuacji, gdy liczba przewidzianych miejsc w klasie pierwszej będzie mniejsza niż liczba kandydatów, którzy uzyskają pozytywny wynik na badaniu gotowości, przyjmowani będą kandydaci z kolejnymi najwyższymi wynikami, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Pozostali kandydaci będą wpisani na listę rezerwową.

PRZYJĘCIE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO
ORAZ PRZYJĘCIE UCZNIA Z INNEJ SZKOŁY

 1. Przyjęcie dziecka do klas I – VII w trakcie roku szkolnego oraz przyjęcie dziecka z innej szkoły do klas II-VII jest możliwe wyłącznie w przypadku istnienia wolnych miejsc w danym oddziale oraz po spełnieniu następujących warunków:
 2. Rozmowa z rodzicami dziecka wyjaśniająca przyczyny przeniesienia dziecka z innej Szkoły;
 3. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna przeprowadzona przez wskazaną przez szkołę poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub rozmowa z psychologiem szkolnym, mające na celu określenie dojrzałości szkolnej, predyspozycji psychologiczno-pedagogicznych dziecka;
 4. Przystąpienie przez dziecko do pisemnego testu diagnozującego z języka polskiego i matematyki na poziomie określonej klasy oraz rozmowa w języku angielskim z wyznaczonym nauczycielem szkoły;
 5. Uzyskanie z pisemnego testu, o którym mowa w punkcie 3, wyniku w wymiarze przynajmniej  80%, pozytywna opinia nauczyciela języka angielskiego po przeprowadzonej rozmowie oraz pozytywna opinia poradni lub psychologa szkolnego.

Przyjęcie ucznia do istniejącego oddziału może być uzależnione również od: wyników obserwacji kandydata podczas jego pobytu próbnego w szkole, opinii zasięgniętej u wychowawcy, psychologa/pedagoga lub dyrektora szkoły, do której uczęszczał, ocen na świadectwie lub ocen bieżących.
Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do Szkoły w trakcie roku szkolnego, po spełnieniu w/w warunków podejmuje dyrektor szkoły po konsultacjach z innymi nauczycielami oraz wychowawcą danego oddziału.
SZKOŁA NIE PRZYJMUJE UCZNIÓW DO KLASY VIII.

logotyp

Formularz Rekrutacji