You are currently viewing Projekt: ROBOPET I KOMNATA RECYKLINGU

Projekt: ROBOPET I KOMNATA RECYKLINGU

Innowacyjny Program Warsztatów Edukacji Ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz idei FAB LAB (Fabrication Laboratory).

RoboPet i Komnata Recyklingu  – to projekt opracowany przez Naszą Szkołę – laureat konkursu grantowego Inicjatywy Społeczne.  Grant na realizację projektu został dofinansowany w ramach programu „Po Stronie Natury”, którego partnerami są: Żywiec Zdrój, Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Outriders.

XXI wiek jest czasem wielkich przemian technologicznych oraz swoistej rewolucji w dziedzinie metod stosowanych w edukacji. Nowoczesne technologie wkraczają do każdej dziedziny życia, w tym szeroko rozumianej ochrony przyrody, prowokując do innowacyjnych rozwiązań. Odpowiednia gospodarka odpadami, ich segregacja czy też procesy recyklingu już dziś w dużym stopniu opierają się na nowoczesnych technologiach, np.: systemy integrujące dane, komunikacja Machine-to-Machine, systemy rejestracji i zwrotu, zaawansowane technologie zautomatyzowanej identyfikacji RFID (Radio-Frequency Identification).

Sfera edukacji ekologicznej również powinna w większym stopniu wykorzystywać TIK oraz nowatorskie metody, po to aby była skuteczna i atrakcyjna. W projekcie odwołujemy się do w/w problemu, staramy się pokazać innowacyjny sposób na zaangażowanie dzieci w proces zdobywania wiedzy i utrwalania nawyków związanych z recyklingiem oraz racjonalną gospodarką odpadami, w tym również ich powtórnym wykorzystaniem.

W ramach projektu grantowego PO STRONIE NATURY’2018 powstał innowacyjny program warsztatów ekologicznych pod nazwą „RoboPet i Komnata Recyklingu” , który można wszechstronnie wykorzystać w edukacji ekologicznej. Stanowi on również inspirację do rozwijania idei wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej (AR – Augmented Reality ) w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Składa się z dwóch niezależnych od siebie części – merytorycznej – w postaci QuestRoomu – Komnata Recyklingu oraz praktycznej – realizowanej w FabLabie wyposażonym w narzędzia do majsterkowania oraz różnorodne ciekawostki technologiczne, w tym drukarkę 3D oraz gogle VR.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CZĘŚCIĄ MERYTORYCZNĄ PROGRAMU ORAZ WYKORZYSTANIA JEJ W PRAKTYCE – zarówno przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, jak i wszystkich chętnych do odkrycia tajemnic Komnaty Recyklingu.

Warsztaty w pełnym zakresie – wraz z działalnością dzieci w FabLabie przeprowadzane będą w roku szkolnym 2018/19 w siedzibie Naszej Szkoły.
Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy: projekt.robopet@gmail.com


PROGRAM WARSZTATÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

„ROBO-PET I KOMNATA RECYKLINGU”

Projekt opracowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Nasza Szkoła w Opolu.
Laureat konkursu grantowego Inicjatywy Społeczne – Po Stronie Natury ’2018.
Grant na realizację projektu został dofinansowany w ramach programu „Po Stronie Natury”, którego partnerami są: Żywiec Zdrój, Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Outriders.

METODYKA

 QUEST ROOM jest coraz bardziej popularną formą rozrywki typu Room Escape, mającej swoje źródła w grach komputerowych. Wykorzystanie atrakcyjności tej formy do działań edukacyjnych gwarantuje zaciekawienie każdą tematyką. Podczas warsztatów korzystamy z QuestRoomu w postaci Komnaty Recyklingu, w której uczestnicy warsztatów odkrywają tajemnice związane z recyklingiem, odpowiednią i nowoczesną gospodarką odpadami, smart-rozwiązaniami w tejże gospodarce, powtórnym wykorzystaniem różnych materiałów a także zapoznają się z zagrożeniami wynikającymi z zaśmiecenia środowiska. Jest to wersja mobilna QuestRoom’u – niezależna od stałego pomieszczenia. Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie warsztatów praktycznie w każdym miejscu (w klasie, w sali przedszkolnej, świetlicy a nawet na zewnątrz) – jedynym warunkiem jest dostęp do Wi-fi.

Poruszanie się w Komnacie Recyklingu jest zdeterminowane przez  układ tablic – plansz bazowych, który  można dowolnie dostosować do wieku uczestników, odpowiednio dobierając kolejność lub ilość prezentowanych plansz.

 GRUPA DOCELOWA

Z uwagi na charakter warsztatów, wykorzystujących formułę QuestRoomu grupę docelową mogą stanowić dzieci i młodzież w różnym wieku, jednak zakres tematyczny warsztatów przeznaczony jest dla dzieci ze szkoły podstawowej. Dzieci w tym wieku są bardzo chłonną wiedzy i kreatywną w działaniu grupą, warsztaty wpisują się w ich naturalną skłonność do odkrywania oraz nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 CELE I ZAŁOŻONE REZULTATY

 Program warsztatów RoboPet  i  Komnata Recyklingu  służy kształtowaniu wśród  dzieci i młodzieży  :

– świadomości proekologicznej;
– zaangażowania w działaniach na rzecz ochrony środowiska;
– zrozumienia potrzeby świadomego ograniczania wytwarzanych odpadów,
– właściwej postawy wobec segregacji, kompostowania i recyklingu odpadów.

 CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE

– aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w atrakcyjnej, nowatorskiej formie=
– wzrost znajomości zasad dotyczących recyklingu oraz nowoczesnej gospodarki odpadami
– wzrost znajomości produktów rPET oraz możliwości ich ponownego przetwarzania
– uświadomienie możliwości wykorzystania TIK w służbie działań związanych z ochroną przyrody oraz w gospodarce odpadami
– propagowanie nowoczesnych metod i form nauczania w edukacji ekologicznej
– zachęcenie uczniów do działań tutoringowych na rzecz innych
– zachęcenie do korzystania z edukacyjnych materiałów cyfrowych dostępnych w sieci na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska: http://naszesmieci.mos.gov.pl

Program realizuje cele i treści zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla poszczególnych grup docelowych ( uczniowie 1-8 klasy szkoły podstawowej )

 REZULTATY – KATEGORIE ZMIAN:

I. Świadomość społeczna:
– zmiana podejścia do tematu ekologicznego stylu życia
– uświadomienie wagi racjonalnej gospodarki odpadami jako elementu globalnej gospodarki okrężnej
– zmiana w traktowaniu odpadów: nie jako śmieci tylko jako wartościowy surowiec

II. Edukacja ekologiczna:

– wdrożenie nowoczesnego programu edukacji ekologicznej w oparciu o TIK oraz FabLab
– uświadomienie, że nauka o ekologii powinno korzystać ze zdobyczy współczesnej dydaktyki
– wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w nauczaniu o ochronie przyrody

Program warsztatów RoboPet i Komnata Recyklingu jest uniwersalną pomocą do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć zorganizowanych w szkole jak i podczas samokształcenia przez ucznia w domu.


QUEST ROOM: KOMNATA RECYKLINGU

Komnata Recyklingu wprowadza uczestnika warsztatów w tematykę związaną z recyklingiem, segregacją i gospodarką odpadami.  Uczestnik warsztatów poszukuje odpowiedzi na kluczowe pytania:

– Na czym polega jest recykling?
– Jakie są etapy recyklingu?
– W jaki sposób  segregujemy odpady?
–  Jak postąpić z odpadami niebezpiecznymi?
– Co powstaje z materiałów odpadowych w ich „drugim życiu”?
– Jaki jest czas rozkładu poszczególnych odpadów w naturalnym środowisku?

Przewodnikiem po Komnacie Recyklingu jest sympatyczny Szczurek – majsterkowicz  o imieniu RoboPet. Pobyt w Komnacie Recyklingu zakończona jest testem, w trakcie którego uczestnik warsztatów odpowiada na pytania dotyczące tematyki przedstawionej w Quest Roomie.

W komnacie Recyklingu uczestnik warsztatów porusza się z tabletem lub smartfonem, za pomocą którego odczytuje plansze bazowe, skanując je z wykorzystaniem aplikacji HP Reveal. Plansze są zakodowaną bazą do odczytania informacji stworzonych w środowisku rzeczywistości rozszerzonej przy pomocy aplikacji HP REVEAL STUDIO. Zestaw plansz składa się z dwóch plansz informacyjnych ( początek i koniec przygody ), siedmiu plansz z infografikami oraz planszy za pomocą której rozwiązywany jest test na zakończenie.  Kolejność odczytywania plansz z infografikami nie ma znaczenia – każda z nich stanowi zamkniętą całość a tematyka poruszana za jej pomocą odpowiada zakresowi jednego zagadnienia. Takie rozwiązanie pozwala uczestnikom na swobodne poruszanie się pomiędzy planszami , bez presji czasowej. Plansze informacyjne stanowią pierwsze i ostatnie stanowisko.

Plansza TEST przenosi uczestnika warsztatów do strefy w której ma okazję na sprawdzenie swojej wiedzy nabytej w QuestRoomie. Test składa się z 10 pytań, ilość zdobytych punktów można poprawić przy kolejnej próbie, np. po ponownym przypomnieniu sobie wiadomości z planszy bazowej – co motywuje do samorozwoju i poprawy własnego wyniku.

Wskazówka dla korzystających z programu: jako pierwszą należy zeskanować planszę:

– RoboPet i Komnata Recyklingu – początek przygody (RoboPet-start) oraz jako ostatnią:

– RoboPet i Komnata Recyklingu – zakończenie( RoboPet-zakończenie)

Planszę: TEST należy pozostawić na sam koniec – jako podsumowanie wiadomości.
Pozostałe plansze  można odtwarzać w dowolnej kolejności.
Plansze bazowe do druku oraz instrukcja obsługi aplikacji HP Reveal są dostępne w zakładce: MATERIAŁY DO POBRANIA.


MATERIAŁY DO POBRANIA

Część merytoryczną programu – QuestRoom – Komnata Recyklingu  może wykorzystać każdy, pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu oraz sprzętu typu tablet, smartfon z zainstalowaną bezpłatną aplikacją HP Reveal. Aby wykorzystać program w części merytorycznej należy wydrukować plansze bazowe oraz przygotować odpowiednio sprzęt do skanowania. W związku z tym należy:

1. Zainstalować na urządzeniu (tablet, smartfon)  aplikację HP Reveal

– na Android: TUTAJ  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=pl

– na iOs: TUTAJ

https://itunes.apple.com/us/app/hp-reveal/id432526396?mt=8

2. Utworzyć konto wg wskazówek strony do logowania w aplikacji.

3. Wyszukać kanał ,,Robopet”

4. Otworzyć zasób: „RoboPet’s Public Auras” oraz kliknąć przycisk Folow.

5. Wyjść przyciskiem Back i Cancel

6. Zeskanować obraz z planszy bazowej

PLANSZE DO DRUKU